Kancelaria prawna Wolff & Sieniawski
Wolff & Sieniawski
Adres 31-530 Kraków, ul. Dwernickiego 1/3
Telefon 12 352 18 83
E-mail biuro@ws-kancelaria.pl

Prawo pracy

W naszej kancelarii pomagamy zarówno pracodawcom jak i pracownikom od momentu rekrutacji aż do definitywnego zakończenia stosunku pracy. W szczególności oferujemy pomoc prawną przy nawiązaniu stosunku pracy (m.in. poprzez sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów o pracę, dopełnianie formalności związanych z zatrudnieniem pracownika, reprezentowanie w sporach sądowych o ustalenie istnienia stosunku pracy), w trakcie trwania stosunku pracy (m.in. poprzez przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie regulaminów, statutów, porozumień i innych dokumentów, aneksów oraz umów specyficznych dla prawa pracy, w tym umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz umów o zakazie konkurencji), jak również w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających lub związanych ze stosunkiem pracy, a także z zakończeniem stosunku pracy (m.in. poprzez przygotowanie stosownych dokumentów w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, w tym porozumień i wypowiedzeń oraz doradzanie i reprezentowanie stron stosunku pracy w sporach przedsądowych, sądowych, jak i egzekucyjnych dotyczących: wynagrodzenia za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych lub innych świadczeń pracowniczych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, nałożenia i uchylenia kary porządkowej, zadośćuczynienia pieniężnego lub odszkodowania w przypadku mobbingu, sprostowania świadectwa pracy oraz odszkodowania z powodu jego nieterminowego wydania, odpowiedzialności materialnej pracowników, w tym za powierzone mienie, roszczeń pracowników opierających się na niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym wypowiedzeniu umowy o pracę albo rozwiązaniu stosunku pracy, odprawy: pośmiertnej, emerytalnej lub rentowej).

Radca prawny, czyli kto?
Wolff & Sieniawski adres: ul. Dwernickiego 1/3, 31-530 Kraków tel. +48 512 636 006 fax. 12 422 84 54